fbpx

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Opis

Ogłaszamy Konkurs na najładniejsza Kartkę Bożonarodzeniową !!!!!  

Nagrodą jest wycieczka do Krakowa, lub miasta oddalonego do 70 km od adresu szkoły 🙂

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i srednich z powiatu Zawierciańskiego, Myszkowskiego,Olkuskiego,Miechowskiego,oświęcimski.

REGULAMIN KONKURSU „KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

Fanpage oznacza profil Biura Podróży Robinson, Organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/Robinson.Ogrodzieniec/.

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą “Kartka Bożonarodzeniowa” przeprowadzany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Czas Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu.

Organizator oznacza Biuro Podróży Robinson ul. Mieszka I 30, 42-440 Ogrodzieniec , NIP: 6491176213.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Fundatorów, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com

Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatów: zawierciańskiego, myszkowskiego, olkuskiego, miechowskiego i oświęcimskiego.

Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a Biura Podróży Robinson.
Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywną odpowiedź w postaci pracy plastycznej i zamieszczenie jej w komentarzu pod postem z Zadaniem Konkursowym z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.2.-5.4. Regulaminu.

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który zakwalifikował się  do finału Konkursu.

Nagroda wyjazd na wycieczkę szkolną i nagrodę niespodziankę, o których mowa w pkt 6.1. Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest Biuro podróży Robinson, a Fundatorem nagród są:

 • BIURO PODRÓŻY ROBINSON
 • SPEEDBUS
 • PB TRAVEL
 • AMI TOURS

2.2. Regulamin jest dostępny na ścianie (wallu) Fanpage’a Biura Podróży Robinson.

2.3. Przystępując do Konkursu, poprzez zamieszczenie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

2.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

2.5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

2.6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/Robinson.Ogrodzieniec/.

 1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna wykonana przez Uczestnika jako Zadanie Konkursowe i zamieszczona za pośrednictwem Fanpage’a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.11.2020 r. i trwa do dnia 18.01.2021 r. do godz. 23:59 z podziałem na dwa etapy:

 • etap I, czyli nadsyłanie Zgłoszeń Konkursowych na Zadanie Konkursowe od 26.11.2020 r. do 22.12.2020 r. do godz. 23:59
 • finał, czyli głosowanie Internautów od 23.12.2020 r. do 18.01.2021 r. godz. 23:59

3.3. Do Konkursu można przystąpić w I etapie jego trwania.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

 1. c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
 2. d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;
 3. e) opublikowała w I etapie Trwania Konkursu na Fanpage’u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage’u,
 4. f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienie o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulamin4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Fundatorów, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w I etapie Trwania Konkursu jednego Zgłoszenia Konkursowego.

5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej “Kartka Bożonarodzeniowa” dowolną techniką, np. rysunek, obraz, kolaż, grafika komputerowa. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika. W zgłoszeniu należy umieścić nazwę szkoły i klasę.

5.3. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów/obiektów Organizatora. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5.4. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, kreatywną i autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

5.5. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage’a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

5.6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.5. Regulaminu będą ukrywane, bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

5.7. Po zakończeniu I etapu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu, którzy przejdą do finału. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pomysłu i  kreatywność. Laureaci I etapu Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na ścianie (wallu) Fanpage’a w Serwisie Facebook®  dnia 23.12.2020 r.

5.8. O przyznaniu Laureatom I i II miejsca w finale, a tym samym I i II Nagrody zdecyduje liczba głosów oddanych przez Internautów – Laureat i Zgłoszenie Konkursowe z największą liczbą głosów zdobywa I Nagrodę. Laureaci I i II Nagrody zostaną ogłoszeni na ścianie (wallu) Fanpage’a w Serwisie Facebook® w dniu 20.01.2021 r.

5.9. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

5.10. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.12. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.

 1. NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody dla każdej z kategorii (szkoła podstawowa i szkoła średnia):

 • 1 miejsce: nagroda wycieczka szkolna  JEDNODNIOWA  plenerowa, do Krakowa zorganizowana przez Fundatorów; do zrealizowania w okresie marzec – kwiecień 2021 lub wrzesień – grudzień 2021
 • 2 miejsce: nagroda niespodzianka
  WYDANIE NAGRODY

7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a przesłać wiadomość prywatną na fanpage’u z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu, na który należy wysłać nagrodę. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

7.3. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na okres dwóch lat po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’a.

8.2. Organizator i Fundatorzy są przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator i Fundatorzy nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

8.4. Organizator i Fundatorzy nie są zobowiązani do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

 1. DANE OSOBOWE

9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego lub za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” na Profilu Facebook.

9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

 1. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bp.robinson@poczta.fm przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Laureatów Nagród.

10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.

11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.

11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook®.

12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.