fbpx

Kwarantanna po przyjeździe do Polski – nowe zasady

Obowiązkowa kwarantanna po powrocie z zagranicy ma obowiązywać od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.  Kwarantanna ma trwać 10 dni i dotyczyć osób, które przekraczają granicę transportem zbiorowym.

W praktyce oznacza to, że obowiązkowej kwarantannie będą podlegały osoby, które przekroczyły granicę Polski samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy.

W przypadku osób, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności służbowych, zawodowych lub zarobkowych kwarantanna nie obowiązuje. Kwarantanna nie obowiązuje także w przypadku osób zaszczepionych na COVID -19. Oczywiście w obu przypadkach należy posiadać przy sobie stosowne dokumenty.

Bez konieczności 10-dniowej kwarantanny przyjechać do naszego kraju mogą także między innymi:

  • obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski,
  • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
  • studenci, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
  • obywatele UE, Szwajcarii lub EOG (Czechy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) oraz ich małżonkowie i dzieci,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi, Ukrainy albo Federacji Rosyjskiej,
  • osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Zasady kwarantanny:

  • trwa przez okres 10 dni
  • nie można podczas jej trwania opuszczać domu
  • policja sprawdza czy dana osoba nie opuszcza miejsca zamieszkania, a w razie nieprawidłowości może nałożyć karę do 30 tyś. zł

Źródło:

https://www.gov.pl/

https://podroze.onet.pl/

Urszula Szwej

Komentarze są wyłączone